Лідер українського ринку поліграфічниг послуг
Собрание акционеров 2013

Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  25 квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою :

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Реєстрація учасників з 9.00 до 10.50 год.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах буде складений станом на 24 годину
22 квітня 2013р.


Порядок денний:
1.    Обрання Голови зборів та секретаря Зборів акціонерів Товариства.
2.    Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.    Звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4.    Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік).
5.    Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
6.    Затвердження програми діяльності Товариства на 2013 рік.
7.    Припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства.
8.    Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

28870

29408

Основні засоби (залишкова вартість)

7754

8810

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2039

1417

Сумарна дебіторська заборгованість

3439

2704

Грошові кошти та їх еквіваленти

123

252

Нерозподілений прибуток

3628

3457

Власний капітал

6008

5837

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов’язання

6881

8044

Поточні зобов’язання

5152

3925

Чистий прибуток (збиток)

171

91

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176900

176900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

139

152