Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про зміни у порядку денному Чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал), реєстрація учасників з 9.00 до 10.50 год.

Порядок денний:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2013 рік).

Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Про надання згоди на зміну графіку кредитування згідно умов кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та ПАТ АБ “Укргазбанк”.

Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства необхідних угод, необхідних для затвердження зміни графіка кредитування.

Правління Товариства