Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 02 квітня 2019 року

Приватне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”, код ЄДРПОУ 02466961 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 квітня 2019 року об 11:00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актова зала). Реєстрація учасників з 10.00 до 10.45 год. відбудеться 02 квітня 2019 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актова зала). Перелік акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах, складається станом на 28 березня 2019 року (24 годину 27 березня 2019 року).

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіти Правління, Ревізійної комісії та Наглядової Ради за 2018 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік).
 6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2017 рік.
 7. Затвердження річного звіту за 2018 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік).
 8. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2018 рік.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2017 та за 2018 роки. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 10. Затвердження укладених значних правочинів у 2017 та 2018 роках, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 та 2018 роки. Надання попередньої згоди на укладення значних правочинів у 2019 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році.
 12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Визначення особи (осіб), уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства у новій редакції.
 14. Затвердження створення (визначення) виконавчого органу Товариства з урахуванням внесення змін до статуту Товариства.
 15. Скасування положень Товариства про Загальні Збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Правління Товариства.
 16. Розгляд питання про затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
Звітний (2018 р.)Попередній (2017 р.)
Усього активів 17260 14 384
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4929 3487
Запаси 7377 6092
Сумарна дебіторська заборгованість 2837 3299
Гроші та їх еквіваленти 1670 352
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8511 6728
Власний капітал 8989 7206
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 200 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2595 2141
Поточні зобов'язання і забезпечення 5676 5037
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1792 108
Середньорічна кількість акцій (шт.) 176 900 176 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01013 0,00061

Інформація для акціонерів:

Згідно з ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 12.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (0456) 39-17-40. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного – bc-book.com.ua

Згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.